VII. mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a medvídků Teddy

VII. International Exhibition of Art Dolls, Marionettes and Teddy Bears

VII. Международная выставка авторских кукол, марионеток и тедди-медведей

Podmínky účasti

na mezinárodní výstavě v Praze, 7 ročník „Doll Prague“

6. - 8. 11. 2020

Pořadatel: ART CZ z.s.

 

 

Datum a místo výstavy:

Od 6. do 8. listopadu 2020, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1,

Česká republika

 

Otevírací doba:

  6.11.2020   12:00 - 20:00

  7.11.2020   09:30 - 19:00

  8.11.2020   09:30 - 18:30

 

Pořadatel:

Poskytuje účastníkům výstavní místo odpovídající dohodě dle přihlášky účastníka po dobu trvání výstavy.

Zajišťuje pro jednotlivce i organizace vše potřebné k výstavě, výrobu a distribuci propagačních materiálů výstavy a veškeré přípravné práce.

Pořadatel je oprávněn změnit umístění nebo tvar stánku/výstavního místa účastníka bez snížení výstavní plochy, pokud nastanou jakékoliv předem nepředvídatelné technické překážky. V ostatních případech jsou změny  možné pouze se souhlasem účastníka. V kompetenci pořadatele je dispozice výstavy jako celku, její případné změny nebo úpravy jednotlivých částí.

Pořadatel má právo na neomezený přístup k stánku/výstavnímu prostoru, aby mohl zkontrolovat jeho stav, stav inženýrských sítí, stavebních konstrukcí a architektonických celků.

Pořadatel nezodpovídá za věci patřící do osobních věcí účastníka (peněz, cenných papírů, cenných předmětů, atd.). Pořadatel zajišťuje noční zabezpečení výstavy. Během otevírací doby výstavy podle harmonogramu, zodpovídají účastníci za své vlastní exponáty.

Pořadatel nenese zodpovědnost za následky vzniklé vyšší mocí (povodně, požár atd.). V případě, že pořadatel bude nucen výstavu z důvodů spočívajících v okolnostech, které nezavinil (např. z důvodu nařízení vlády ČR o zákazu konání výstav a jiných společenských akcí) zrušit, převede poplatky spojené s účastí na výstavě ( např. registrační poplatek, cenu výstavního místa) a hrazené účastníkem přímo pořadateli, na stejnou výstavní akci konanou v roce 2021. Za jiné náklady účastníků pořadatel nezodpovídá.

 

Účastník je povinen:

 

Prezentovat na  výstavě výrobky plně kompatibilní s tématem výstavy.

Rozložit své výrobky a zařízení expozice pouze na pronajaté ploše stánku /výstavního prostoru bez zasažení do obvodové hranice pronajatého prostoru.

Na konci výstavy předat veškerou výstavbu a vybavení stánku v původním stavu, v případě poškození a znečištění lepicí páskou konstrukce a zařízení je účastník povinen uhradit náklady na opravu poškozených a vyčištění znečištěných prvků konstrukce stánku a dalšího vybavení.

Zajistit trvalou přítomnost svoji nebo svého asistenta na stánku během otevíracích hodin výstavy.

Dodržovat pravidla sanitární a požární bezpečnosti.

Zajistit demontáž a odstranění svých exponátů, informační a propagační materiálů z výstavní plochy v době do 22:00 - 8. listopadu 2020.

Neprovádět demontáž a úklid exponátů před 18:30 a jejich odvoz z výstavy před 19:00 8. listopadu 2020.

Neporušovat pravidla výstavy, nerušit ostatní účastníky hlukem, hudbou nebo světelnými efekty.

Veškeré propagační aktivity pro návštěvníky je účastník povinen konzultovat s pořadatelem.

Jakékoliv audio nebo pohybující se reklama mimo stánek účastníka musí být s dostatečným předstihem sjednána písemně s pořadatelem, aby nedocházelo k rušení ostatních účastníků a návštěvníků.

Jakákoliv reklama, která porušuje integritu výstavy, etiky a morálky nebo poškozuje prestiž výstavy a pořadatele, může být zakázána pořadatelem. V případě, že účastník neuposlechne pokyny pořadatele, může být přívod elektrické energie ke stánku účastníka ukončen bez ohledu na škody způsobené na osvětlení stánku. Současně účastníku nevzniká žádný nárok na odškodnění za škody ať přímé nebo nepřímé, způsobené výpadkem proudu.

Účastnit se televizního natáčení může účastník pouze s akreditací pořadatele.

Nevykonávat činnosti, které jsou zakázány nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Výstavním místem nebo stánkem se rozumí:

 

Sál - umělecká zóna:

- vystavovatelský stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

- trojúhelníkový stánek 2,5 x 2,5m - 2 stěny uzavřené,otevřená čelní, 2 bodová světla, límec s názvem vystavovatele, 150 x 60 x 75 cm stůl +1 židle nebo nebo stůl 200 x 100 x 110 cm + 1 židle  (max. počet umělců: 2)

- pódium 1x1x1m + 1 židle (max. počet umělců: 1)

- loutkářský stánek (marionety) 1,5 x 1m + textilní kulisy, 2 bodová světla,

1 stůl, 1 židle

 

 

Zvýšené přízemí


vystavovatelský stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

 

obchodní stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

 

 

Není povoleno:

Zmenšovat průchody mezi výstavními prostorami a stánky zbožím, nábytkem a dalším vybavením expozice, samotnou expozicí, dekoracemi, obaly a dalšími předměty.

Provozovat činnost, která narušuje práci druhých účastníků výstavy.
Využívat průchody jako místo pro vlastní činnosti.

Prezentace, nebo jiná aktivita s ukázkami je možná pouze na pódiu nebo místě v prostorách výstavy za tímto účelem vyhrazeném. Scénář prezentace nebo aktivity musí být s dostatečným předstihem poskytnut pořadateli výstavy.
Poskytovat výstavní prostory třetí osobě a to jak částečně tak i úplně za úplatu nebo i bezplatně bez písemného souhlasu pořadatele výstavy.
Prodávat na stánku průmyslové předměty, které nekorespondují s tématikou výstavy.
Lepit samolepkou (jednostrannou nebo oboustrannou lepící páskou nebo malířskou páskou) na pronajatý inventář nebo stěny stánku.
Jakkoli poškozovat (buď lepením, montováním nebo rozpínáním atd.) stánky a další stavby a inventář výstavy.
Provádět samostatně stavebně - montážní práce uvnitř budovy bez souhlasu pořadatele.
Rozmísťovat nebo roznášet reklamní materiály své nebo třetích osob a to jak na svém stánku/výstavním prostoru tak i vně stánku bez písemného souhlasu pořadatele.
Provádět reklamní prezentace uvnitř budovy a na přilehlém prostranství bez písemného souhlasu pořadatele.
Používat na stánku jakékoli elektrické spotřebiče (čajové konvice, ohřívače, žehličky atd.)
Zdobit stánek nebo místo nafukovacími balónky, naplněnými heliem.
Zaměňovat nebo přenášet nábytek a vybavení stánků/výstavního místa mezi sebou bez povolení pořadatele.

Účastníci výstavy, kteří nedbají nařízení pořadatele, jsou povinni zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč a veškerou vzniklou škodu. Dále si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit smlouvu s účastníkem, který porušil Podmínky účasti bez nároku na vrácení platby za účast, místo a dalších výdajů.

 

Registrační poplatek:

Registrační poplatek je povinný pro všechny účastníky výstavy, vyjma asistentů. Používá se na reklamní a informační účely a při zrušení účasti nepodléhá vrácení. Cena registračního poplatku je 1300 Kč.

 

Do této částky patří: 1 účastnický náramek + 1 účastnický náramek pro asistenta. Za každý další registrační poplatek náleží pouze jeden účastnický náramek pro dalšího umělce. Dále 1 diplom účastníka (další diplomy účastníků skupinových stánků se platí samostatně částkou).

Převod nebo přenechání registračních náramků třetím osobám je porušením Pravidel účasti. Při odhalení se náramek zabavuje a bude uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč. Dodatečný náramek lze zakoupit na výstavě u pokladny. Cena dodatečných náramků bude oznámena později.

 

Rezervace místa:

 

Rezervace stánku / výstavního místa se provádí po obdržení písemné žádosti a registračního poplatku. Na základě obdržení přihlášky elektronickou poštou budou účastníku vystaveny faktury na registrační poplatek a následně na stánek / výstavní místo a další služby. Tato rezervace je platná maximálně 1 měsíc. Pokud v tomto termínu nebude uhrazena celá částka za pronájem stánku/výstavního místa a další služby, pořadatel má právo nabídnout místo jinému účastníkovi. Platba může být uhrazena převodem na číslo účtu výstavy nebo hotovostně do pokladny výstavy, na což mu bude pořadatelem vystaveno potvrzení o platbě.

 

 

Pravidla a časové termíny:

V případě písemného zrušení účasti na výstavě je storno poplatek 50% z uhrazené částky, pokud bylo oznámení odesláno do 1. září 2020. Jestli-že je tato výpověď doručena později (od 1. září včetně), činí storno poplatek
100% částky. Registrační poplatek se nevrací v žádném případě.

 

Platby:

Veškeré platby lze hradit bankovním převodem na následující účet. Do poznámky pro příjemce uvádějte, vždy číslo faktury, JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA, jak je uvedeno v přihlášce.

 

Bankovní kontakty:

 

UMĚLCI A OBCHODNÍCI:

platba v Kč

č.účtu: 2900319155/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo faktury + Vaše jméno jak je uvedeno v přihlášce.


údaje pro platbu v Kč ze zahraničí:

Poplatky za platbu ze zahraničí hradí účastník. Kód bankovní operace je: OUR

(v případě, že účastník tyto poplatky neuhradí, budou mu automaticky odečteny z částky jím zaslané a jeho platba bude vedena jako částečná)

Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo faktury + Vaše jméno, jak je uvedeno na přihlášce.

Name of Beneficiary: ART CZ

Address of Beneficiary: V Domcích 53/23, Praha 6, 162 00,

Czech Republic

Account Number: 2900319155/2010

IBAN: CZ9420100000002900319155

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

 

 

SOUTĚŽ A KURZY:

číslo účtu: 2000732083/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo faktury + Vaše jméno, jak je uvedeno na přihlášce.

údaje pro platbu v Kč ze zahraničí:

Poplatky za platbu ze zahraničí hradí účastník. Kód bankovní operace je: OUR (v případě, že účastník tyto poplatky neuhradí, budou mu automaticky odečteny z částky jím zaslané a jeho platba bude vedena jako částečná)

Name of Beneficiary : ART CZ

Address of Beneficiary : V Domcích 53/23, Praha 6, 162 00, Czech Republic

Bank of Beneficiary : Fio banka, a.s.

Account number : 2000732083/2010

IBAN :CZ1620100000002000732083

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Address of bank: V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Do zprávy pro příjemce uveďte : číslo faktury + Vaše jméno jak je uvedeno na přihlášce.

 

DOLL PRAGUE kontakty:

 

e-mail výstavy: contact@dollprague.com

internetové stránky výstavy: www.dollprague.com

 

ředitelka výstavy:

Bohdana Klátilová, e-mail: bohdana@dollprague.com

 

produkční výstavy:

Katka Petránková, e-mail: production@dollprague.com

 

umělecký kurátor:

Ozlem Akin, e-mail: toohero@gmail.com

 

umělecký kurátor sekce: Teddy Bear:

Marina Dorogush, e-mail: competition@dollprague.com

 

manager soutěže:

Marina Dorogush, e-mail: competition@dollprague.com

manager kurzů:

Jana Kučerová, e-mail: coursesdp@gmail.com

 

asistent pro rusky hovořící účastníky a žadatele o víza:

Vafa Ashumova, e-mail: vafaas22@yahoo.com

 

DOLL PRAGUE – obchod a informace o vstupenkách:

Katka Petránková, e-mail: production@dollprague.com