Mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a medvídků Teddy

International Exhibition of Art Dolls, Marionettes and Teddy Bears

Exposition internationale de poupées d'art, de marionnettes et d'oursons Teddy

Международная выставка авторских кукол, марионеток и тедди-медведей

Podmínky účasti

na mezinárodní výstavě v Praze, 9. ročník „Doll Prague“

8. - 10. 11. 2024

Pořadatel: ART CZ zs

 

 

Datum a místo výstavy:

Od 8. do 10. listopadu 2024, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1,

Česká republika

 

Otevírací doba:

8.11.2024         12:00 - 20:00

09.11.2024         09:30 - 19:00

10.11.2024         09:30 - 18:00

 

Pořadatel:

Poskytuje účastníkům výstavní místo odpovídající dohodě dle přihlášek účastníka po dobu trvání výstavy.

Zajišťuje pro jednotlivce i organizace vše potřebné k výstavě, výrobě a distribuci propagačních materiálů výstavy a veškeré přípravné práce.

Pořadatel je oprávněn změnit umístění nebo tvar stánku/výstavního místa účastníka bez snížení výstavní plochy, pokud nastanou předem nepředvídatelné technické překážky. V ostatních případech jsou změny  možné pouze se souhlasem účastníka. V kompetenci pořadatele je dispozice výstavy jako celku, její případné změny nebo úpravy jednotlivých částí.

Pořadatel má právo na neomezený přístup ke stánku/výstavnímu prostoru, aby mohl zkontrolovat jeho stav, stav inženýrských sítí, stavebních konstrukcí a architektonických celků.

Pořadatel nezodpovídá za věci patřící do osobních věcí účastníka (peněz, cenných papírů, cenných předmětů, atd.). Pořadatel zajišťuje noční zabezpečení výstavy. Během otevírací doby výstavy podle harmonogramu, odpovídají účastníci za své vlastní exponáty.

Pořadatel nenese zodpovědnost za následky vzniklé vyšší mocí (povodeň, požár atd.). V případě, že pořadatel bude nucenou výstavu z důvodů spočívajících v okolí, které nezavinil (např. z nařízení vlády ČR o zákazu pořádání výstav a jiných společenských akcí) zrušit, převést poplatky spojené s účastí na výstavě (např. registrační poplatek, výstavního cenu místa) a hrazené účastníkem přímo pořadateli, na stejné výstavní akci v odloženém termínu. Za jiné náklady účastníků pořadatel nezodpovídá.

 

Účastník je povinen:

 

Prezentovat na  výstavě výrobky plně kompatibilní s tématem výstavy.

Rozložit své výrobky a zařízení expozice pouze na pronajaté ploše stánku /výstavního prostoru bez zasažení do obvodové hranice pronajatého prostoru.

Na půdu není možné umísťovat expozice vyšší než 70 cm a to je případnou konstrukcí. Pokud někdo bude mít na své podiu umístěnou konstrukci, musí být bezpečně a pevně ukotvena a nesmí přesahovat půdorys podia v žádném směru. Umělec nesmí poškodit pódium. Pokud by se tak stalo, je povinen uhradit jeho hodnotu v plné výši.

Na konci výstavy předat veškerou výstavbu a vybavení stánku v původním stavu, v případě poškození a znečištění lepicí páskou konstrukce a zařízení je povinen uhradit náklady na opravu poškozených a znečištěných konstrukcí prvků stánku a dalšího vybavení.

Zajistit trvale přítomnost své nebo svého asistenta na stánku během otevíracích hodin výstavy. 

Každý účastník výstavy má povinnost sledovat svou expozici až do úplného konce výstavy.

Dodržovat pravidla sanitární a požární bezpečnosti.

Zajistit demontáž a odstranění svých exponátů, informačních a propagačních materiálů z výstavní plochy v době do 22:00 - 10. listopadu 2024.

Neprovádět odstranění a úklid exponátů před 17:30 a jejich odvoz z výstavy před 18:00 10. listopadu 2024.

Neporušovat pravidla výstavy, nerušit ostatní účastníky hlukem, hudbou nebo světelnými efekty.

Veškeré propagační aktivity pro návštěvníky je povinen konzultovat s pořadatelem.

Jakékoliv audio nebo pohybující se reklama mimostánek účastníka musí být s dostatečným předstihem sjednána písemně s pořadatelem, aby nedocházelo k rušení ostatních účastníků a návštěvníků.

Jakákoliv reklama, která porušuje integritu výstavy, etiky a morálky nebo poškozuje prestiž výstavy a pořadatele, může být zakázána pořadatelem. V případě, že neuposlechne pokyny pořadatele, může být přívod elektrické energie ke stánku účastníka ukončen bez ohledu na škody způsobené na osvětlení stánku. Tento účastník nevzniká žádný nárok na odškodnění za škody ať přímé nebo nepřímé, způsobené výpadkem proudu.

Účastnit se televizního natáčení může účastník pouze s akreditačním pořadatelem.

Nevykonávat činnosti, které jsou zakázány nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Výstavním místem nebo stánkem se rozumí:

 

Sál - umělecká zóna:

- vystavovatelský stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

- trojúhelníkový stánek 2,5 x 2,5m - 2 stěny uzavřené,otevřená čelní, 2 bodová světla, límec s názvem vystavovatele, 150 x 60 x 75 cm stůl +1 židle nebo stůl 200 x 100 x 110 cm + 1 židle ( max. počet umělců: 2)

- pódium 1x1x1m + 1 židle (max. počet umělců: 1)

- loutkářský stánek (marionety) 1,5 x 1m + textilní kulisy, 2 bodová světla,

1 stůl, 1 židle

 

 

Zvýšené přízemí


vystavovatelský stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

 

obchodní stůl 150 x 60 cm + 1 židle (max. počet umělců: 2)

 

 

není povoleno:

Na výstavě je zakázáno brát domácí mazlíčky. 

Zmenšovat průchody mezi výstavními prostory a stánky zbožím, nábytkem a dalším vybavením expozice, expozici, dekoracemi, obaly a dalšími předměty.

Provozovat činnost, která narušuje práci druhých účastníků výstavy.
Využívat průchody jako místo pro vlastní činnosti.

Prezentace, aktivita s ukázkami je možná pouze na pódiu nebo místě v prostorách výstavy za tímto účelem vyhrazeným. Scénář prezentace nebo aktivity musí být s dostatečným předstihem poskytnutí pořadateli výstavy.
Poskytovat výstavní prostory třetí osoby a to jak částečně tak i úplně za úplatu nebo i bez písemného souhlasu pořadatele výstavy.
Prodávat na stánku průmyslové předměty, které nekorespondují s tématikou výstavy.
Lepit samolepkou (jednostrannou nebo oboustrannou lepící páskou nebo malířskou páskou) na pronajatý inventář nebo stěny stánku.
Jakkoli poškozovat (buď lepením, montováním nebo rozpínáním atd.) stánky a další stavby a inventář výstavy.
Provádět samostatně stavebně - montážní práce uvnitř budovy bez souhlasu pořadatele.
Rozmísťovat nebo roznášet reklamní materiály své nebo třetích osob a to jak na svém stánku/výstavním prostoru tak i ve stánku bez písemného souhlasu pořadatele.
Provádět reklamní prezentace uvnitř budovy a na přilehlém prostranství bez písemného souhlasu pořadatele.
Používat na stánku jakékoli elektrické spotřebiče (čajové konvice, ohřívače, žehličky atd.)
Zdobit stánek nebo místo nafukovacích balónků, naplněnými heliem.
Zaměňovat nebo přenášet nábytek a vybavení stánků/výstavního místa mezi sebou bez povolení pořadatele.

Účastníci výstavy, kteří nedbají nařízení pořadatele, jsou povinni zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč a veškerou vzniklou škodu. Dále si poskytovatel poskytuje právo okamžitě zrušit nárok na smlouvu s účastníkem, který zruší podmínky účasti bez vrácení platby za účast, místo a další výdaje.

 

registrační poplatek:

Registrační poplatek je povinný pro všechny účastníky výstavy, vyjma asistentů. Používá se na reklamní a informační účely a při zrušení účasti nepodléhá vrácení. Cena registračního poplatku je 1300 Kč.

 

Do této částky patří: 1 účastnický náramek + 1 účastnický náramek pro asistenta.

 

Každý účastník má právo na jednoho asistenta, který je předem ohlášen jmenovitě organizátora výstavy již v přihlášce - kolonka “asistent”. Ostatní rodinní příslušníci, kteří chtějí výstavu navštívit, si budou moci zakoupit 3 denní vstupenky.

Za každý další registrační poplatek náleží pouze jeden účastnický náramek pro dalšího umělce. Dále 1 diplom účastníka (další diplomy účastníků skupinových stánků se platí samostatně částkou).

Převod nebo přenechání registračních náramků třetím osobám je porušením Pravidel účasti. Při odhalení se náramek zabavuje a bude uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč. Dodatečný náramek lze zakoupit na výstavě u pokladny. Cena dodatečných náramků bude oznámena později.

  

 

Pravidla a časové termíny:

V případě neuhrazení faktury bude zaslána upomínka a pokud ani po zaslání upomínky nebude do týdne uhrazeno, tak účast automaticky zaniká. Organizátor již nemá povinnost o tom dále účastníka informovat.

V případě písemného zrušení účasti na výstavě je storno poplatek 50 % z uhrazené částky, pokud bylo oznámení odesláno do 1. září 2024. Jestli-že je tato výpověď doručena později (od 1. září včetně), činí storno poplatek
100 % částky. Registrační poplatek se nevrátí v žádném případě.

 

Platby:

Veškeré platby lze hradit bankovním převodem na následující účet. Do poznámky pro příjemce uvádějte vždy:  ČÍSLO FAKTURY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA, jak je uvedeno v přihlášce.

 

bankovní kontakty:

 

1.

UMĚLCI A OBCHODNÍCI:

platba v Kč

č.účtu: 2900319155/2010

 

Do zprávy pro příjemce uveďte VŽDY: číslo faktury + Vaše jméno tak, jak je uvedeno ve Vaší přihlášce.


údaje pro platbu v Kč ze zahraničí:

Poplatky za platbu ze zahraničí hradí účastník. Kód bankovní operace je: OUR

(v případě, že účastník tyto poplatky neuhradí, budou mu automaticky odečteny z částky již zaslané a jeho platba bude vedena jako částečná)

 

Do zprávy pro příjemce uveďte VŽDY: číslo faktury + Vaše jméno tak, jak je uvedeno na přihlášce.

 

Jméno příjemce: ART CZ

Adresa příjemce: Zbuzanská 5, Praha 6, 161 00,  Česká republika

Číslo účtu: 2900319155/2010

IBAN: CZ9420100000002900319155

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Česká republika

 

2.

SOUTĚŽ A KURZY:

číslo účtu: 2000732083/2010

 

Do zprávy pro příjemce uveďte VŽDY: číslo faktury + Vaše jméno tak, jak je uvedeno na přihlášce.

údaje pro platbu v Kč ze zahraničí:

Poplatky za platbu ze zahraničí hradí účastník. Kód bankovní operace je: OUR (v případě, že účastníci tyto poplatky neuhradí, budou mu automaticky odečteny z částky jím zaslané a jeho platba bude vedena jako částečná)

 

Jméno příjemce: ART CZ

Adresa příjemce : Zbuzanská 5, Praha 6, 161 00, Česká republika

Banka příjemce : Fio banka, as

Číslo účtu : 2000732083/2010

IBAN : CZ1620100000002000732083

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Česká republika

 

Do zprávy pro příjemce uveďte VŽDY : číslo faktury + Vaše jméno tak, jak je uvedeno na přihlášce.

 

 

DOLL PRAGUE kontakty:

 

e-mail výstavy: contact@dollprague.com

internetové stránky výstavy : www.dollprague.com

 

ředitelka výstavy:

Bohdana Klátilová, e-mail: bohdana@dollprague.com

 

produkční výstavy:

Rena Isac, Monika Zapletalová, e-mail: production@dollprague.com

 

asistent výstavy:

Vafa Ashumova, e-mail: vafaas22@yahoo.com

 

umělecký kurátor:

Marlaine Verhelstová

 

umělecký kurátor sekce Medvídek:

Jana Kučerová, e-mail: coursedp@dollprague.com

 

manažerská soutěž:

Julia Alexandrova, e-mail: competition@dollprague.com

 

manažerských kurzů:

Jana Kučerová, e-mail: coursedp@gmail.com

 

asistent výstavy pro cizojazyčné účastníky a žadatele o víza:

Vafa Ashumova, e-mail: vafaas22@yahoo.com

 

PANENKA PRAHA – obchod a informace o vstupenkách:

Rena Isac, Monika Zapletalová, e-mail: production @dollprague.com